Àrea fiscal
ASSESSORAMENT COMPTABLE I FINANCER
 • Elaboració de la comptabilitat i tancaments periòdics.
 • Supervisió i revisió de tancaments periòdics.
 • Planificació, seguiment, control i assessorament en el pendent de cobrament.
 • Assessorament financer en matèria d’optimització de costos.
 • Presentació de tancaments comptables i analítics. Diagnòstic i conclusions.
 • Anàlisi de costos.
 • Elaboració de pressupostos.
 • Informes periòdics econòmics, financers i comptables.
 • Estudis de viabilitat, fixació d’objectius (rendibilitat, endeutament, …).
 • Gestió i presentació de llibres oficials.
 • Presentació de comptes anuals.
 • Auditoria interna: comptable i de control intern.
GESTIÓ TRIBUTÀRIA
 • Estudis d’antecedents i posada al dia de la situació fiscal de l’empresa.
 • Assessorament, presentació i liquidació dels següents impostos:
  • Societats.
  • Renta.
  • Patrimoni.
  • IVA.
  • Transmissions i Actes Jurídics Documentats (AJD).
  • Successions i Donacions.
  • Tributs locals (IBI, IAE, plusvàlues municipals, …).
  • Taxes i preus públics.
 • Compareixença i representació davant dels serveis d’inspecció i recaptació.
 • Estudi, planificació fiscal de la successió hereditària de patrimonis particulars i empresarials.
 • Assessorament fiscal continuat a empreses i autònoms per tal d’optimitzar els avantatges i beneficis fiscals vigents.
 • Assessorament en operacions d’adquisició i transmissió d’empreses i operacions de fusió i reorganització.
 • Tramitació de recursos i tot tipus de reclamacions davant de l’Administració Tributària i els tribunals econòmic administratius i contenciosos administratius.

Contacta sense compromís