Àrea jurídica
DRET ADMINISTRATIU I URBANISME
 • Tramitació dels expedientes administratius, recursos de reposició, recursos d’alçada davant resolucions, actes i disposicions de l’Administració Pública i reclamacions prèvies.
 • Sancions administratives per incompliment de normativa municipal, autonòmica o estatal.
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública.
 • Vies de Fet.
 • Expropiació Forçosa.
 • Tramitació de llicències urbanístiques.
 • Recursos en via contenciosa administrativa.
DRET BANCARI
 • Abusos i males pràctiques bancàries: vicis del consentiment amb efectes de nul·litat dels contractes de:
  • Participacions preferents.
  • Deute subordinat.
  • Clàusules sòl.
  • IRPH.
  • Hipoteques multidivisa.
 • Execucions hipotecàries.
 • Dació en pagament.
 • Renegociació de deutes.
DRET CIVIL
 • Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris.
 • Reclamacions de quantitat per qualsevol deute contractual o extracontractual. Morositat-impagaments.
 • Accions de responsabilitat contractual.
 • Procediments executius.
 • Resolucions i rescissions contractuals.
 • Procediments reivindicatoris de la propietat.
 • Incidents possessoris.
 • Procediments d’arrendaments rústics i urbans, desnonaments, reclamacions de rendes impagades i rescissions contractuals.
 • Propietat horitzontal i comunitat de veïns.
 • Jurisdicció voluntària.
 • Defensa dels drets de consumidors i usuaris.
DRET DE DANYS
 • Reclamacions de danys i perjudicis derivats de tot tipus d’origen.
 • Indemnitzacions per accidents de trànsit.
 • Reclamació i gestió dels danys i perjudicis derivats d’accidents de circulació.
 • Drets d’assegurances.
DRET IMMOBILIARI
 • Reclamacions per defectes en la construcció i vicis ocults.
 • Contractes de compravenda.
 • Contractes d’arres.
 • Opció de compra.
 • Contractes d’arrendaments urbans i rústics.
 • Contractes de permuta.
DRET MATRIMONIAL I FAMILIA
 • Separacions, divorcis i ruptures de parelles estables de mutu acord i contencioses.
 • Mesures provisionals prèvies o coetànies a la separació o divorci.
 • Nul·litats civils.
 • Contractes prematrimonials.
 • Modificacions de les mesures de divorci o separació.
 • Pensions d’aliments i compensatòries.
 • Reclamacions per impagaments de pensions o de convenis de mutu acord.
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • Filiacions.
 • Reconeixement de paternitat i canvi de custòdia.
 • Parelles de fet.
 • Tutela i curatela de persones incapaces.
DRET PENAL
 • Assistència al detingut a les dependències policials i davant dels Jutjats.
 • Delictes econòmics: apropiació indeguda, estafa, falsedats, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions.
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
 • Delictes contra la seguretat del trànsit: alcoholèmies, excés de velocitat, desobediència a l’autoritat, conducció temerària i omissió del deure de socors.
 • Delictes contra la persona.
 • Violència de gènere.
 • Delictes contra els drets i deures familiars: abandonament de família, impagament de pensions, sostracció de menors, incompliment de règim de visites.
 • Acusació penal, denúncies i querelles. Acusació particular i acusació popular. Defensa de l’imputat.
DRET DE SUCCESSIONS
 • Testaments.
 • Impugnació de testaments.
 • Declaracions d’hereus abintestat.
 • Herències i llegats.
 • Reclamacions de llegítima.
 • Acceptació i partició d’herències.
 • Reclamacions judicials de fets successoris.

Contacta sense compromís