Àrea laboral
ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL
 • Contractació laboral en relacions ordinàries i especials d’alta direcció.
 • Confecció de nòmines.
 • Liquidació d’assegurances socials.
 • Convenis col·lectius i ajornaments extraordinaris.
 • Legalització de noves empreses.
 • Estudis de costos laborals, compensació i beneficis.
 • Règims especials de la Seguretat Social: autònoms, treballadors de la llar, …
 • Tràmits davant la Oficina de Treball de la Generalitat i davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
DEFENSA JURÍDICA I LABORAL
 • Consultes jurídiques d’assumptes individuals o col·lectius.
 • Assessorament i negociació de Convenis Col·lectius, Estatutaris o d’Empresa.
 • Acomiadaments individuals i col·lectius. Procediments concursals.
 • Conciliacions laborals.
 • Procediments davant de la Inspecció de Treball de la Generalitat.
 • Redacció de reclamacions prèvies a la via administrativa.
 • Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, …
 • Representació processal davant dels Jutjats Socials.
 • Procediments d’execució. Tramitacions davant del FOGASA.
 • Expedients d’incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives.
 • Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball o malalties professionals. Despeses sanitàries.
 • Prestacions i subsidis per desocupació.
 • Reclamació en recàrrecs per manca de mesures de seguretat. Danys i perjudicis.
 • Estrangeria: permisos de residència, treball, reagrupament familiar, …

Contacta sense compromís