DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deute d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflexen les següents dades: la persona física titular del domini web és Esther Moreno Pareja (en endavant, la TITULAR), amb domicili a aquests efectes al Carrer de la Creu, 20, entresol 1a, del terme municipal de Girona, amb NIF número 46.728.345-G. Correu electrònic de contacte: info@emadvocatsiassessors.com del lloc web.

 

USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal de EM ADVOCATS I ASSESSORS atribueix la condició d’USUARI, qui accepta, des de el citat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

ÚS DEL PORTAL

www.emadvocatsiassessors.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet propietat de EM ADVOCATS I ASSESSORS o als seus llicenciats als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. La citada responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el citat registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequats dels continguts i serveix (com per exemple serveix de xat, foros de discussió o grups de notícies) que EM ADVOCATS I ASSESSORS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda amb caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apol·logia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de EM ADVOCATS I ASSESSORS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment referenciats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EM ADVOCATS I ASSESSORS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EM ADVOCATS I ASSESSORS no serà responsable de les opinions facilitades pels usuaris a través dels foros, xats o altres eines de participació.

 

PROTECCIÓ DE DADES

EM ADVOCATS I ASSESSORS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recabament de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a info@emadvocatsiassessors.com, farà saber a l’usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, amb la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, EM ADVOCATS I ASSESSORS informa que dona compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

PROPIETAL INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EM ADVOCATS I ASSESSORS por si o com a concessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com, dels elements que es contenen en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat de EM ADVOCATS I ASSESSORS o bé, dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de EM ADVOCATS I ASSESSORS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de EM ADVOCATS I ASSESSORS. Podrà visualitzar els elements del portar i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la pàgina de EM ADVOCATS I ASSESSORS.

 

EXCLUSSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EM ADVOCATS I ASSESSORS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

EM ADVOCATS I ASSESSORS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

 

ENLLAÇOS

En el cas de que a www.emadvocatsiassessors.com se disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs de Internet, EM ADVOCATS I ASSESSORS no exercirà cap control sobre els citats llocs i continguts. En cap cas, EM ADVOCATS I ASSESSORS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç perteneixent a algun lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels citats hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSSIÓ

EM ADVOCATS I ASSESSORS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS

EM ADVOCATS I ASSESSORS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com, qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

EM ADVOCATS I ASSESSORS podrà modificar en qualsevol moment les condiciones aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins estar degudament publicades, o que siguin modificades per altres.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EM ADVOCATS I ASSESSORS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.