CASOS D’ÈXIT: Es genera sempre responsabilitat i, en conseqüència, dret a ser indemnitzat fruit d’una col·lisió recíproca entre vehicles de motor?

Novament, aquesta qüestió és un dels dubtes més consultats al despatx per les persones que han originat o que han estat víctimes d’un accident de trànsit amb col·lisió entre diferents vehicles. I la resposta és sens dubte, NO.

Un dels casos més recents i que esclareixen aquesta qüestió, ha estat dirigit per la direcció lletrada del despatx, un dels nostres clients, propietari d’un tractor de grans dimensions i que arrossegava, en suspensió, una grada rascla va rebre l’impacte, a la carretera GIV-6744 direcció Llagostera, d’un turisme que va col·lisionar amb la grada rascla, originant danys de gravetat sobre el turisme que va acabar sent declarat sinistre total i danys de caràcter personal sobre el conductor del turisme.

Que entre els danys materials i personals del sinistre, els mateixos varen ascendir a la quantitat de 23.790,55 €, més els interessos i costes, que varen ser reclamats al nostre client i a la seva companyia asseguradora de manera solidària, si bé, la citada demanda va acabar sent íntegrament desestimada amb expressa imposició de costes a la part demandant fruit de la sentència nº 213/2016 dictada per la Magistrada titular del Jutjat de Primera Instància nº 5 de Girona.

En el present cas, així com, en tots els casos de col·lisió recíproca entre vehicles, calia determinar de manera molt clara i precisa si existia responsabilitat exclusiva per part d’alguns dels vehicles implicats o bé, per part de tots dos vehicles (concurrència de culpes). Al·legar la culpa exclusiva del conductor accidentat és sempre una al·legació complicada jurídicament parlant, si bé, va ser la estratègia jurídica utilitzada en el present cas, degut a que no existia prova suficient que acredités la culpa del nostre client al haver suposadament envaït el sentit contrari de la carretera i provocant la col·lisió.

La doctrina dels nostres tribunals sobre la responsabilitat pels danys originats com a conseqüència d’una col·lisió recíproca entre vehicles es troba resumida en la STS de 10 de setembre de 2012, en la que es va fonamentar la sentència obtinguda.

Malgrat disposar aquesta part d’un atestat efectuat per part dels Mossos d’Esquadra on es determinava la possible invasió del sentit contrari per part del nostre client, titular del tractor, la conclusió a la que es va arribar únicament es trobava fonamentada en els restes de vehicle i la posició final del mateix, elements que en cap cas poden determinar quin dels dos vehicles va envair el sentit contrari causant l’accident. Però en el present cas, altres qüestions varen ser determinants per obtenir una sentència favorable contra el propi criteri dels Mossos d’Esquadra, i és que el turisme al trobar-se en el moment previ a l’impacte fent una corba a l’esquerra, la lògica ens porta a pensar que la invasió del sentit contrari va ser duta a terme pel propi turisme i al veure el tractor li va semblar més petit del que realment era, motiu pel qual no va reconduir la invasió del sentit contrari arribant finalment a col·lisionar amb la grada rascla posterior del tractor.

De les proves pericials relatives a les mides del tractor i de la grada rascla que portava en suspensió es va desprendre que les mateixes no excedien ni molt menys la amplada del carril per on circulava i on es va produir el sinistre, motiu pel qual no tenia cap necessitat d’envair el sentit contrari.

Totes aquestes qüestions varen acabar determinant la culpa exclusiva del conductor del turisme sinistrat i en conseqüència, la exoneració de pagament per part del nostre client de la indemnització sol·licitada, els interessos i les costes del procediment, obtenint novament la direcció lletrada d’aquest despatx una sentència favorable a favor del nostre client.

Entrades relacionades

Deixar un comentari